ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU 
platí pre internetový obchod: www.pislik.sk

PREDÁVAJÚCI a prevádzkovateľ:
Katarína Porubčanová
prevádzka: Hodálova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 51204215
telefón: 0948442764
e-mail: katka@pislik.sk


Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem
právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

Názov tovaru/ počet/ jednotková cena:


Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar:

a vrátenie nákladov na dopravu: 

SPOLU:

POŽADOVANÚ ČIASTKU MI VRÁŤTE:

lebo

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:

Dôvod vrátenia tovaru

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY:

a/ vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy

b/ tovar, ktorý vraciam

c/ originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe

d/ príslušenstvo k tovaru

AK TOVAR NIE JE SÚČASŤOU ZÁSIELKY, SOM SI VEDOMÝ/Á, ŽE PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ MI VRÁTIŤ PENIAZE DO 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, DO MOMENTU, POKIAĽ MU NIE JE
DODANÝ TOVAR VRÁTENÝ, ALEBO NEPREUKÁŽEM ZASLANIE TOHTO TOVARU.

Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.

- položky označené * sú povinné

- čo sa nehodí prečiarknite, resp. doplňte

- nechajte si kópiu vyplneného a zaslaného formulára

- tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený

- tovar vráťte nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia, aby sa neznížila jeho hodnota pri ďalšom predaji

Pred vyplnením tohto formulára som sa oboznámil/a s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) *